ANEXA 23 BUGETUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

 

OBIECTIV SPECIFIC / MĂSURĂ TPURI DE INTERVENȚII DURATA (ANI) POR (EUR)
(FEDR + cofinanțare națională)
POCU (EUR)
(FSE + cofinanțare națională)
ALTE FONDURI (EUR) COST TOTAL ESTIMAT (EUR)
Obiectiv specific 1 Dezvoltarea infrastructurii de bază din zonele urbane marginalizate ale municipiului Moinești   1.260.000 0 25.715 1.285.715
Măsura 1.1: Reabilitarea infrastructurii rutiere: reabilitarea drumurilor principale Intervenții de tip POR (hard) - I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate:  crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate;  reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice 3 ani 1.260.000 0 25.715 1.285.715
Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea  infrastructurii utilităţilor publice – apă și canalizare 
Obiectiv specific 2 Dezvoltarea funcțională a  spaţiilor publice urbane pentru îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile   400.000 0 18.164 418.164
Măsura 2.1:  Amenajare spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea Intervenții de tip POR (hard) - I2. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate: reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale 3 ani 400.000 0 8.164 408.164
Măsura 2.2: Program de educare şi responsabilizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei în zonă şi utilizarea infrastructurii şi spaţiului public  I10 - Intervenție din surse proprii pentru educarea și responsabilizarea populației privind păstrarea curăţeniei în zonă şi utilizarea infrastructurii şi spaţiului public 5 ani 0 0 10.000 10.000
Obiectiv specific 3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială   1.200.000 0 24.490 1.224.490
Măsura 3.1: Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente Intervenții de tip POR (hard) - I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire: construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale  3 ani 1.200.000 0 24.490 1.224.490
Măsura 3.2: Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele care în prezent ocupă adăposturi improvizate
Obiectiv specific 4 Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea ocupării   0 1.180.000 0 1.180.000
Măsura 4.1: Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă  Intervenție POCU (soft) - I6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării de servicii și combaterii discriminării 5 ani 0 1.180.000 0 1.180.000
Măsura 4.2: Oferirea de servicii de ocupare individualizate
Măsura 4.3: Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile
Măsura 4.4: Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri şi ocuparea pe cont-propriu
Măsura 4.5: Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere
Măsura 4.6: Campanii de informare şi conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii
Obiectiv specific 5 Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate 6 ani 640.000 500.000 13.062 1.153.062
Măsura 5.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie în învăţămîntul şcolar  Intervenții de tip POR (hard) -  I4. Intervenție POR în infrastructura de educaţie: construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli) 3 ani 640.000 0 13.062 653.062
Măsura 5.2:  Măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar pentru participarea la educație la nivel ante-preșcolar și preșcolar  Intervenție POCU (soft)  - I7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii, asistență juridică și combaterii discriminării 5 ani 0 500.000 0 500.000
Măsura 5.3: Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală
Măsura 5.4: Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară și combaterea abandonului şcolar
Obiectiv specific 6 Creșterea accesului persoanelor  din comunităţile marginalizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport    700.000 700.000 14.286 1.414.286
Măsura 6.1: Reabilitarea și modernizarea clădirilor existente pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport Intervenții de tip POR (hard) - I5. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate: - construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport 3 ani 700.000 0 14.286 714.286
Măsura 6.2:  Oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport, inclusiv pentru copii, tineri, adulți/părinți etc. din categoria persoanelor defavorizate  Intervenție POCU (soft) - I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medico-sociale), educaţiei, ocupării forţei de muncă și asistență juridică 5 ani 0 700.000 0 700.000
Măsura 6.3: Oferirea de Vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/ beneficii de asistenţă socială
Măsura 6.4: Furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale 
Măsura 6.5: Acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale). 
Obiectiv specific 7 Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării   0 0 25.000 25.000
Măsura 7.1: Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune  I11 - Intervenție din surse proprii pentru îmbunătățirea imaginii publice și combaterea discriminării 5 ani 0 0 25.000 25.000
Măsura 7.2: Organizarea de ședințe publice periodice pentru a informa și a consulta comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și problemele legate de acestea 
Măsura 7.3: Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia 
Măsura 7.4: Crearea unei aplicaţii software pentru semnalarea problemelor de către cetăţenii din comunitatea marginalizată 
Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității     420.000 0 420.000
TOTAL SDL
POR +POCU+alte fonduri (dacă este cazul)
  4.200.000 2.380.000 120.717 6.700.717
TOTAL POR +POCU   7.000.000