CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

            Subsemnaţii asociaţi fondatori de comun acord am convenit la înfiinţarea Asociaţiei ,,GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ – ANGAJAMENT SOCIAL ” MOINEȘTI  în următoarele condiţii:

Art.1. Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.

Art.2.1. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii non guvernamentale, persoane fizice şi juridice, cu începere de la data înregistrării la Judecătoria Moinești.

2.2. Ulterior constituirii pot fi  înscrisi ca membri asociati în GAL reprezentanți ai sectorului privat, ai societății civile si a persoanelor fizice relevante, dupa cum urmeaza:

 • Reprezentanți ai sectorului privat precum operatori economici (persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, microîntreprinderi, firme mici, mijlocii sau mari) și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.
 • Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.
 • Persoanele fizice relevante, reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL și cetățeni de pe raza teritoriului SDL ( din ZUM sau din zona urbană funcțională) ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL. Cetățenii de pe raza teritoriului SDL se referă atât la rezidenții din teritoriu, cât și la persoanele fără adăpost sau persoanele fără acte de identitate care trăiesc în teritoriul SDL.

Art.3. Sediul Asociaţiei este în Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 206, Municipiul Moinesti, Judetul Bacău

3.1. Schimbarea sediului, deschiderea sau închiderea unui punct de lucru poate fi hotărâtă de către Consiliul Director al Asociaţiei.

CAP.II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

Art.4. Scopul constituirii Asociaţiei il constituie implementarea măsurilor/operațiunilor integrate din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, în contextul mecanismului de DLRC pentru perioada 2014-2020, pentru promovarea drepturilor și îmbunătățirea condiților de viață, îmbunătățirea calității serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei, împreună cu membrii comunității.

4.1.La scopul iniţial se adaugă acţiuni de a combate marginalizarea socială, sărăcia, suferinţa, încurajarea dezvoltării persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi angajament social, de a lupta împotriva disparităţii sociale şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.

4.2.Scopul constituirii Asociaţiei se concretizează în următoarele domenii de activitate:

 1. Asistența socială şi social-medicală;
 2. Asistența şi dezvoltare comunitară;
 3. Asistența medicală;
 4. Educaţie, cercetare interdisciplinară, formare și instruire profesională ;
 5. Cultura;
 6. Dezvoltare organizaţională;
 7. Tineret;
 8. Mediu;
 9. Consiliere psihologică, religioasă, educatională, vocațională, etc.

4.3Asociaţia va desfăşura activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane, fără discriminare: copii, persoane vârstnice, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi, refugiaţi, imigranţi, persoane private de libertate şi familiile acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate și risc de marginalizare socială.

Art.5. Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele urbane marginalizate si imbunatarirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC pentru perioada 2014-2020 .

Art.6. Obiectivele strategice ale Asociaţiei sunt:

 

 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și a listei de operațiuni/proiecte prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei – măsuri integrate, multisectoriale, particularizate în funcție de nevoile identificate, complementare și sinergice:
 • delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință;
 • identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL;
 • prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM și
 • aprobarea conținutul SDL și a listei indicative de intervenții.

 

 • Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) prin:
 • consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;
 • conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
 • pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale;
 • primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;
 • preselectarea proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare din POR/POCU și prezentarea acestora către cele două autorități de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;
 • asigurarea, cu ocazia preselectării proiectelor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor, în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
 • monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
 • creșterea participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educațional și a accesului la servicii de bază (sociale și/ sau de sănătate),
 • dezvoltarea infrastructurii de locuire – construire/reabilitare/modernizare locuinţe sociale;
 • dezvoltarea infrastructurii de sănătate si servicii sociale – construirea /reabilitarea/modernizarea infrastructurii de sanatate si a centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 • dezvoltarea infrastructurii de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar, creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.;
 • realizare investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate, respectiv: construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane și de agrement: străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.;
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie,

 

complementar cu activități privind :

 • Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se    confruntă societatea, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;
 • Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
  • Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
  • Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
  • Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;

6.1. La obiectivele iniţiale, în funcţie de domeniul de activitate, se adaugă următoarele:

6.1.1. În domeniul asistenţei sociale şi social-medicale Asociaţia are următoarele obiective:

 1. Furnizarea de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social-medicală, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: familie, tineri, vârstnici, persoane cu dependenţa de droguri, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane traficate, persoane şi grupuri defavorizate şi/sau marginalizate;
 2. Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social-medicală, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie pentru persoane cu deficienţe/dizabilităţi (fizice şi locomotorii, de auz şi vorbire, vedere, mentale, etc.);
 3. Furnizare de servicii de cantină socială;
 4. Centre de zi pentru copiii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane toxico-dependente şi alte persoane în situaţii de dificultate;
 5. Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane şi grupuri defavorizate şi/sau care se confrunta cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală;
 6. Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane cu deficienţe (fizice şi locomotorii, de auz, vorbire şi vedere, mentale, etc.);
 7. Prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului şi prevenirea abandonului şcolar;
 8. Activităţi şi servicii de îngrijire la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative, pentru vârstnici şi alte categorii sociale;
 9. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru creşterea calităţii nivelului de trăi, în special pentru acele familii ce provin din medii defavorizate şi dezvoltarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă în vederea ajutorării grupurilor dezavantajate: copii, tineri, femei, vârstnici;
 10. Dezvoltarea unor programe de socializare a bătrânilor rămaşi singuri, de petrecere a timpului liber pentru persoanele ce provin din medii defavorizate;
 11. Asistenţă socială şi consiliere socială, psihologică, vocaţionala, religioasă şi informare în domeniu pentru persoanele aflate în situaţii de risc social, adăpost şi găzduire temporară.
 12. Asistenta socială şi servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţa independentă,orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii ( centre de zi);
 13. Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă pentru copii şi tineri;
 14. Asistența socială şi servicii pentru protecţia persoanelor fără adăpost;
 15. Asistența socială şi servicii de găzduire a persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale şi paleative;
 16. Asistența socială şi servicii de reintegrare familială şi comunitară;
 17. Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoane cu handicap, persoane vârstnice;
 18. Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie
 19. Înfiinţarea unor centre pentru servicii de consiliere şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate;
 20. Înfiinţarea unor centre pentru servicii de consiliere post-detenţie.
 21. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii socialefurnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi:
  • vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă socială
  • furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie)
  • furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale
  • experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/ sau furnizorii privați de servicii şi partenerii comunitari
  • pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de familia sa

6.1.2. În domeniul asistenței şi dezvoltării comunitare obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Apărarea drepturilor omului, realizarea egalităţii de şanse şi lupta împotriva corupţiei;
 2. Eliminarea disparităţilor prin programe de asistenta şi dezvoltare a regiunilor rurale şi urbane care utilizează patrimoniul istoric, etnografic şi cultural precum şi a potenţialului turistic;
 3. Programe de asistență şi dezvoltare cu caracter interetnic;
 4. Asistența şi dezvoltarea comunităţilor urbane şi rurale prin programe de dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor cu caracter social, medical şi social-medical;
 5. Asistență în dezvoltarea comunităţilor rurale, urbane sau multi-etnice prin intensificarea cooperării intracomunitare, programe de pregătire a voluntarilor, schimb de bune practice şi dezvoltare organizaţional;
 6. Regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate prin dezvoltarea unor programe de instruire vocaţionala şi reinstruire, recrutare şi pregătire de voluntari şi dezvoltare organizaţională;
 7. Asistența umanitară şi servicii de prim ajutor pentru zonele urbane şi rurale aflate în dificultate;
 8. Programe de asistența şi dezvoltare durabilă în domeniile de activitate ale Asociaţiei (asistența socială, medicală şi social-medicală, dezvoltare organizaţională, educaţie, cultură, cercetare interdisciplinară, mediu);
 9. Asistenţa şi dezvoltarea comunităţilor de frontieră prin programe de informare, pregătire de voluntari, schimb de bune practici cu privire la prevenirea traficului de fiinţe umane;
 10. Realizarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru grupurile defavorizate cu acces la servicii educaţionale, sociale, de sănătate, de formare profesională, ocupare şi incluziune socială pe piaţa muncii;
 11. Asistență socială pentru persoane dezavantajate, prin pregătirea şi distribuirea hranei.

 

6.1.3. În domeniul asistenţei medicale Asociaţia are următoarele obiective:

 1. Protecţia sănătăţii umane şi realizarea de servicii medicale primare specializate şi de urgenţă, de programe medicale şi educaţionale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii, pentru toate categoriile sociale, cu prioritate pentru persoanele şi grupurile afectate de sărăcie şi excluziune socială;
 2. Servicii de recuperare psihomatică pentru persoanele cu dizabilităţi;
 3. Asistența medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi;
 4. Servicii de asistenţă socio-medicală (stomatologie, pediatrie, cardiologie, neurologie, geriatrie, medicină internă) pentru persoane cu dificultăţi material-economice;
 5. Servicii de ingrijire paleative;
 6. Susţinerea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale în vederea îmbunătăţirii actului medical profesional, susţinerea desfăşurării activităţilor ştiinţifice şi de cercetare;
 7. Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;

6.1.4. În domeniul educaţiei şi cercetării interdisciplinare obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Activitate curriculară de învăţământ la nivel preşcolar;
 2. Activităţi curriculare şi extracurriculare de învăţământ la nivel gimnazial, liceal, postliceal si superior;
 3. Formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate şi/sau care se confruntă cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală sau cu risc de marginalizare socială;
 4. Programe de instruire vocaţionala şi reinstruire;
 5. Programe de educaţie şi training în domeniile de activitate ale Asociaţiei (asistența socială, medicală şi social-medicală, asistența şi dezvoltare comunitară, dezvoltare organizaţională, cultura, mediu);
 6. Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie civică destinate cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale invecinate slab dezvoltate, pentru prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului, prevenirea abandonului şcolar, promovarea dreptului omului, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii, teledon, debit direct, campanie SMS.
 7. Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe educaţionale pentru sănătate destinate cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale invecinate, slab dezvoltate, prevenirea abandonului matern, a sarcinilor nedorite, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a consumului de droguri;
 8. Campanii publice de promovare a dialogului interdisciplinar, editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV;
 9. Activitate curriculară de învăţământ la nivel preşcolar ( cresa ,grădiniţă de copii)
 10. Programe de promovarea dialogului între teologie şi ştiinţă la nivelul instituţiilor de învăţământ şi de cercetare
 11. Dezvoltarea unor programe de asistenţă socială cu caracter preventiv care vizează abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, violenţa în familie, abuzul şi neglijarea copilului şi alte plăgi ale societăţii contemporane;
 12. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundarşi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.)
 13. Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate;
 14. Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare profesională pentru tineri;
 15. Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului.
 16. Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

6.1.5. În domeniul culturii obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Prezentarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor urbane şi rurale (editarea şi tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV);
 2. Programe de cercetare şi educaţie în domeniul dialogului intercultural;
 3. Valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual prin programe şi servicii de turism cultural;
 4. Promovarea dialogului intercultural şi interetnic;
 5. Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea europeană şi alte zone;
 6. Programe şi proiecte cu finanţare nerambursabilă de cercetare, asistenţă şi servicii în restaurarea, amenajarea sau conservarea obiectelor, obiectivelor sau zonelor importante, aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual sau etnografic;
 7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale specifice cu prilejul sărbătoririi diferitelor evenimente .
 8. Organizarea şi realizarea de activităţi culturale în parteneriat cu diferite organizaţii la nivel naţional şi internaţional;
 9. Participarea la conferinţe, seminarii realizate pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional, care au ca scop implicarea Asociaţieiîn creşterea calităţii actului cultural şi educaţional.

6.1.6. În domeniul dezvoltării organizaţionale obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Consultanța şi training pentru organizaţii în management, schimbarea şi cultura organizaţională şi management de proiect;
 2. Consultanța şi training pentru organizaţii în recrutare de personal, pregătirea voluntarilor şi dezvoltarea resurselor umane;
 3. Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de bune practici organizaţionale;
 4. Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de finanţare europene şi aquis-ului comunitar.

6.1.7. În domeniul tineret obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Tabere şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltarea personală, educaţie pro-activa şi creşterea implicării în comunitate;
 2. Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de experienţă;
 3. Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de tineret europene şi aquis-ului comunitar;
 4. Realizarea de parteneriate cu ONG-uri şi persoane fizice şi juridice acreditate pentru a implementa activităţi comune sau pentru a disemina activităţile din cadrul Asociaţiei către alte instituţii din ţară şi străinătate;
 5. Susţinerea financiară a unor proiecte educaţionale şi realizarea prin Asociaţie a unor proiecte cu finanţare nerambursabilă care să contribuie la creşterea calităţii actului cultural şi educaţional;
 6. Organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru copii/tinerii ce provin din medii defavorizate şi/sau cei cu merite deosebite obţinute în competiţii şi concursuri şcolare;
 7. Realizarea şi implementarea de proiecte care contribuie la formare de noi competenţe la tineri şi şomeri, facilitând astfel integrarea pe piaţa muncii a acestora.

6.1.8. În domeniul mediului obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Realizarea de programe şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
 2. Promovarea şi implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;

6.2. Toate domeniile de activitate şi obiectivele au aceeaşi importanţă;

6.3. Beneficiarii serviciilor oferite de Asociaţie vor fi trataţi fără discriminare de gen, apartenenţă religioasă, etnie, orientare sexuală, vârsta şi nivel de pregătire.

Art.7. În vederea realizării scopurilor şi activităţilor prevăzute în statut Asociaţia:

 1. poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentante în ţară şi străinătate;
 2. poate coopera şi se poate asocia cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;
 3. se poate afilia la organisme naţionale şi internaţionale de profil.

7.1. Fiecare filială este condusă de organe de conducere proprii, care organizează şi coordonează direct activitatea organizaţiei locale.

Organele filialei sunt:

 • Adunarea generală;
 • Consiliul director;
 • Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz.

CAP.III. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.8. Patrimoniul Asociaţiei este format din bunurile şi fondurile consemnate în bilanţul încheiat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în suma de 1250 lei şi este format din contribuţiile membrilor fondatori.

Art.9. Activitatea financiară

9.1. Veniturile realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa.

9.2. Gestionarea patrimoniului Asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi non-profit al asociaţiei.

9.3. Fondurile băneşti ale Asociaţiei pot fi în lei şi în valută şi se vor ţine în conturi bancare deschise la bănci cu sediul în România, respectiv în străinătate.

9.4. Asociaţia poate deţine în proprietate orice bunuri mobile şi imobile, în ţară şi în străinătate.

9.5. Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:

 1. Cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători;
 2. Venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;
 3. Subvenţii, donaţii, sponsorizări, legate;
 4. Alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la personae fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii;
 5. Orice alte venituri prevăzute de lege;
 6. Asociaţiapoate înfiinţa societăţi comerciale;
 7. Asociaţiapoate desfăşura orice activităţi economice directe, cu caracter accesoriu, în strânsă legătură cu scopul şi misiunea Asociaţiei. Veniturile acestor activităţi se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociaţiei
 8. Resurse obţinute de la bugetul statului sau de la bugetele locale;
 9. Accesarea de fonduri nerambursabile din surse interne si externe;
 10. Dividendele obţinute din activitatea societăţilor comerciale înfiinţate, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.
 11. Venituri realizate din campanii SMS, Teledon și Debitare Directă.

 

CAP.IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.10. Calitatea de membru al Asociaţiei se acorda persoanelor fizice sau juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare care aderă în mod liber la prevederile statutului Asociaţiei şi sunt selectati conform unei proceduri de selectie a membrilor GAL elaborata si aprobata de Consiliul Director al Asociatiei.

10.1. Adeziunea liberă la prevederile statutului Asociaţiei se va face indiferent de religie, etnie, sex, cetăţenie cu respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Asociaţiei, precum şi persoanelor ce acordă Asociaţiei ajutoare financiare, donaţii sau acţiuni şi activităţi proprii în folosul Asociaţiei.

10.2. Dobândirea calităţii de membru al Asociatiei se face conform procedurii de selectie a membrilor GAL elaborata si aprobata de Consiliul Director. Membrii sunt obligaţi la plata unei cotizaţii trimestriale, suma ce se va fi aprobată şi modificată cu aprobarea Consiliului Director.

10.3. Se vor excepta de la plata cotizației membrii persoane fizice relevante, în special cele din ZUM țintite, fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora de a fi aleși și de a avea drept de vot în Consiliului Director.

Art.11. Membrii Asociaţiei sunt:

 1. Membrii fondatori– cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social.
 2. Au drept de vot deliberativ;
 3. Membrii asociaţi– cei care se asociază ulterior fondatorilor şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei;
 4. Membrii de onoare– titlu de membru de onoare al asociaţiei are rol onorific şi se acorda persoanelor fizice sau juridice care, prin activitatea lor, au adus beneficii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar; calitatea de membru de onoare este conferită de către Preşedintele Asociaţiei. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie şi pot participa la şedinţele Adunării Generale, fără drept de vot.
 5. Membrii susţinători– care aderă la scopul asociaţiei şi o sprijină material şi moral la realizarea acestuia.

Art.12. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin:

 1. încetarea existenţei persoanei juridice;
 2. retragerea benevolă (la cererea expresă şi scrisă înaintată organelor de conducere ale Asociaţiei);
 3. prin excluderea pentru abateri grave de la statut sau pentru intarzierea la plata/neplata cotizaţiei trimestrial, prin hotararea Consiliului Director;
 4. deces;

12.1. Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

Art.13. Decizia de retragere a calităţii de membru poate fi contestată în termen de 30 de zile. Contestaţiile se depun la organul ierarhic superior celui care l-a ales sau aprobat, a cărui hotărâre în soluţionarea contestaţiei rămâne definitivă.

Art.14. Membrii Asociaţiei fondatori şi asociaţi au următoarele drepturi:

14.1. să participe la acţiunile Asociaţiei;

14.2. să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi la documentele supuse dezbaterii;

14.3. să-şi exprime voinţa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;

14.4. să beneficieze de toate înlesnirile şi facilităţile pe care Asociaţia le poate acorda membrilor săi.

14.5. și alte drepturi rezultate din aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a asociatiei

Art.15. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

15.1. să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere;

15.2. să-şi plătească obligaţiile material şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

15.3. să participe la lucrările Adunării Generale;

15.4. să sprijine Asociaţia, în măsura posibilităţilor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;

15.5. să participe la acţiunile organizate de Asociaţie;

15.6. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material;

15.7. şi alte obligaţii rezultate din aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a asociatiei.

CAP.V. CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art.16. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală a Membrilor;
 2. Consiliul Director format din: Președinte, Vicepreședinte, Secretar și 2 membri
 3. Cenzorul
 4. ADUNAREA GENERALĂ

Art.17. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei. Calitatea de membru dă dreptul la un singur vot. Dreptul de vot se exercita de fiecare membru.

Art.18. Adunarea Generală a membrilor se întruneşte în sesiunea ordinară o dată la un an sau în sesiunea extraordinară, ori de câte ori este necesar.

Art.19. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Preşedinte.

Art.20. Adunarea Generală extraordinară se convoacă:

 • de Preşedintele Asociaţiei;
 • la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei;
 • la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director;
 • la cererea, fundamentata, a Comisiei de Cenzori.

Art.21. Convocarea se realizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Cu această ocazie se comunica dată, locul şi ora desfăşurării Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Art.22. Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului Asociaţiei, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau se va pune la dispoziţie, celor interesaţi, la sediul Asociaţiei. În acest caz înştiinţarea asociaţilor se va face prin scrisoare recomandată şi publicarea într-o publicaţie locală, iar în cazuri urgente prin mijloace care să asigure luarea la cunoştinţa a convocării.

Art.23. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se situează între a 7-a şi a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera legal constituită cu orice număr de membri prezenţi.

Art.24. Hotărârile Adunării Generale, luate cu respectarea legii şi a statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar dacă nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.

Art.25.1. Adunarea Generală a membrilor este condusă de Preşedinte sau de un membru al Consiliului Director şi un secretar de şedinţă. Secretarul de şedinţa care poate va fi ales pentru fiecare şedinţă în parte.

25.2. Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi, cu excepţia celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere o majoritate de jumătate plus unul din numărul membrilor Asociaţiei.

25.3. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. La Adunarea Generală hotărârile se adoptă în urma numărării voturilor exprimate de membrii prezenţi.

25.4. Asociaţii pot stabili, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate statutare, ca pentru anumite probleme, hotărârile să fie adoptate prin vot secret.

 • Nici autorităţile publice, niciun alt grup nu pot avea drept de vot mai mare de 49%;
 • Cel puţin 50% din voturile ce ţin de selecţia propunerilor de proiecte trebuie să vină din partea partenerilor din sectorul non-public;

Lucrările Adunării Generale se conseamneaza într-un proces-verbal întocmit de Secretarul de Şedinţa şi va fi semnat de Preşedintele Asociaţiei, de vicepreşedinte şi de Secretarul de Şedinţa.

Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în 15 zile de către membrii Asociaţiei.

Cererea de anulare se soluţionează de către judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediu Hotărârea instanţei este supusă cailor de atac prevezute de Noul Cod de procedura civilă.

Art.26. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

26.1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

26.2. aprobă Statutul şi modificările acestuia;

26.3. aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale;

26.4. aprobă hotărâri privind fuzionarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

26.5. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

26.6. dezbate raportul financiar şi descărcarea execuţiei bugetare;

26.7. alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

26.8. soluţionează contestaţiile membrilor cu privire la hotărârile Consiliului Director, referitoare la admiterea sau excluderea din Asociaţie;

26.9. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

 1. CONSILIUL DIRECTOR

Art.27.1.  În intervalul dintre Adunările Generale conducerea activităţii Asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director, ca organ colectiv de administrare.

Consiliul Director se compune din: Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar si doi membri ce vor fi desemnati ulterior, la inscrierea altor membri asociati.

27.2. Din Consiliul Director nu pot face parte decât membrii GAL care îndeplinesc următoarea condiție:

 1. au sediul sau sucursală/filială/punct de lucru/sediu secundar în UAT acoperit de SDL – în cazul persoanelor juridice;
 2. au reședința/domiciliul în teritoriul SDL – în cazul persoanelor fizice care au calitatea membru in GAL.

 

  27.3. Dintre membrii Consiliului Director al GAL, minimum 20% trebuie să fie reprezentanţi ai ZUM.

Art.28. Activitatea Consiliului Director este coordonata de Preşedinte. În lipsa Preşedintelui activitatea va fi coordonata de către vicepreşedintele Asociaţiei.

Art.29. Când se creează un loc vacant în Consiliul Director, membrii săi desemnează temporar un nou membru, până la întrunirea Adunării Generale. Durata pentru care este ales noul membru, pentru a ocupa locul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.30. Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generală a Asociaţiei, realizarea scopului şi obiectului de activitate al acesteia.

Art.31. Consiliul Director are în principal următoarele atribuţii:

31.1. asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale;

31.2. asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

31.3. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;

31.4. asigură realizarea drepturilor şi urmăreşte respectarea obligaţiilor de către membrii asociaţi;

31.5. aprobă cererile de înscriere de noi membri şi dispune retragerea calităţii de asociat;

31.6. aprobă însemnele şi sigiliile Asociaţiei;

31.7. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;

Art.32. Consiliul Director se întruneşte la sediul Asociaţiei în şedinţele trimestriale sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau a Comisie de Cenzori sau la cererea a 1/3 dintre membrii Consiliului.

Art.33. Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat în timp util de Preşedinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al şedinţei care este redactat de Secretarul de Şedinţa, înregistrat într-un registru de şedinţe special şi ulterior arhivat corespunzător.

Art.34.1.  Consiliul Director adopta decizii prin vot deschis. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director, iar deciziile se iau cu majoritatea (jumătate plus unu) membrilor prezenţi.

34.2. Toți membrii Consiliului Director al GAL (și organizațiile pe care le reprezintă) își declară interesul în proiecte și nu participă la deciziile care îi privesc direct.

Art.35. În relaţiile cu terţii, Asociaţia este reprezentată de către Preşedinte sau de către Vicepreşedinte/ Manager GAL, în limitele competentelor delegate.

Art.36. Conducerea operativă curentă şi permanentă a Asociaţiei, în perioada dintre întrunirile Consiliului Director, va fi asigurată de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de către Vicepreşedinte/ Manager GAL.

 1. PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI

Art. 37. Președintele va fi ales din randul membrilor fondatori prin vot secret.

Art.38. Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

38.1. convoacă şi prezidează Consiliul Director şi Adunarea Generală a membrilor şi propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;

38.2. prezintă Adunării Generale rapoartele şi informările privind activitatea Consiliului Director;

38.3. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, romane sau străine, cu autorităţile şi în fata instanţelor de judecată;

38.4. urmăreşte şi sprijină realizarea programului anual al Asociaţiei şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;

38.5. administrează patrimoniul în limitele de competenta stabilite;

38.6. organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

38.7. acţionează pentru atragerea de noi membri;

38.8. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director, în vederea dezvoltării şi promovării activităţii Asociaţiei şi a membrilor săi;

38.9. are votul decisiv în cazul în care voturile pro şi contra ale Consiliului Director sunt egale;

Art.39. Preşedintele Asociaţiei este coordonatorul activităţii și poate  delega o parte din atribuțiunile sale.

 1. VICEPREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI

Art.40 Vicepresedintele va fi ales din randul membrilor fondatori prin vot secret.

Art.41. Vicepreşedintele este responsabil de organizarea şi funcţionarea activităţii asociației.

41.1. Vicepreşedintele va implementa organigrama necesară desfăşurării, în condiţii optime, a activităţilor. În acest scop va angaja persoane în baza unor contracte individuale de muncă sau contracte de voluntariat şi va numi şefii de compartimente.

Aceste compartimente pot fi: compartiment asistenta socială şi social-medical, compartiment asistenta socială şi dezvoltare comunitară, compartiment asistenta socială, compartiment educaţie şi cercetare interdisciplinară, compartiment cultural, compartiment dezvoltare organizaţională, compartiment tineret, compartiment mediu, compartiment programe și proiecte, etc.

Activităţile fiecărui compartiment sunt cele prevăzute în prezentul Statut.

Art.42. Vicepreşedintele/ Managerul GAL poate fi mandatat de către Preşedinte pentru desfăşurarea activităţilor administrative ale Asociaţiei.

E.SECRETARUL ASOCIAȚIEI

Art.43. Secretarul va fi desemnat de către Consiliul Director.

 1. CONTROLUL FINANCIAR

Art.44. Controlul activităţii financiare a Asociaţiei se face de către cenzor. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.45. Cenzorul are următoarele atribuţii principale:

45.1. verifică gestiunea Asociaţiei şi modul în care este administrat patrimoniul şi propune modalităţi de recuperare a pagubelor constatate;

45.2. verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea operaţiunilor financiar contabile şi la întocmirea actelor contabile;

45.3. verifică dacă bilanţul este legal întocmit;

45.4. prezintă cel puţin o dată pe an o dare de seamă privind activitatea sa şi situaţia financiară a Asociaţiei;

45.5. informează Preşedintele asupra deficientelor constatate şi face propuneri pentru corectarea acestora;

45.6. la încheierea exerciţiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul Director asupra conturilor Asociaţiei, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere şi întocmeşte un raport scris pe care îl prezintă Adunării Generale;

45.7. la lichidarea Asociaţiei controlează operaţiunile de lichidare;

45.8. prezintă Adunării Generale punctul lor de vedere, privind propunerile de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al Asociaţiei.

Art.46. În cazul unor situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare, Cenzorul poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a asociaţiilor, în cazul în care aceasta nu a fost convocată de Consiliul Director.

Art.47. Atribuţiile şi modul de lucru al Comisiei de Cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile acesteia, se completează cu dispoziţiile legale în acest sens.

Art.48. Cenzorul nu pot avea nici o altă funcţie în Asociaţie, nu pot lua decizii cu caracter executiv şi nu pot încheia acte de gestiune.

 1. Aparatul Tehnic

Art.49.1. Aparatul tehnic va avea următoara componenţă:

 • un manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
 • un asistent administrativ
 • un facilitator comunitar– asigura participarea deplină a comunității marginalizate la elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

 49.2. În faza de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala, personalul GAL va putea să crească prin angajarea altor specialiști, precum expert romi, asistentă medicală comunitară, mediator școlar ș.a., care să furnizeze diverse servicii sociale în teritoriul SDL, în special în zona urbană marginalizată.

49.3. Aparatul Tehnic al Asociaţiei urmăreşte în principal elaborarea, actualizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL -AS şi va fi dimensionat, în timp, în funcţie de necesităţile Asociaţiei.

 

CAP.VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.50. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se fac în condiţiile prevăzute de lege.

Art.51. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

51.1. prin voinţa membrilor atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea;

51.2. de drept, prin:

51.2.1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

51.2.2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează de mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, trebuiau să fie constituite aceste organe de conducere;

51.2.3. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Existenţa situaţiilor prevăzute la punctul 51.2. vor fi constatate de Adunarea Generală.

51.3. prin hotărâre judecătorească:

– când scopul său activitatea Asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

– când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

– când Asociaţia, fără a fi autorizat, transforma scopul şi urmăreşte un alt scop, decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

– când Asociaţia a devenit insolvabila.

Art.52. Instanţa competenţa să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.

Art.53. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Lichidarea patrimoniului Asociaţieise va face de către lichidatori numiţi de Adunarea Generală şi care au obligaţia de a îndeplini toate formalităţile cerute de lege.

Art.54. În cazul dizolvării Asociaţiei, patrimoniul se lichidează conform prevederilor legale în vigoare. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi  transmise persoanelor juridice de drept public cu scop identic sau asemănător, ce desfasoara activitati in doemniul social.

 

CAP.VII. DISPOZIŢII FINALE

Art.55. Asociaţia are stampila proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la Asociaţie.

Art.56. Orice decizii sau acţiuni care sunt în contradicţie cu prevederile Statutului sau cu legislaţia în vigoare sunt nule de drept.

Art.57. Prevederile prezentului Statut intra în vigoare în momentul semnării lui de către membrii fondatori şi adoptării lui în Adunarea Generală.

 

ASOCIAȚI,

 MUNICIPIUL MOINEȘTI  PRIN CONSILIUL LOCAL MOINEȘTI

 ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L.

 GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MUNTELUI

ASOCIAȚIA AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL FILANTROPIC SF. MARE MUCENIC GHEORGHE

CIOBANU AURICA– persoană fizică relevantă