GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ - ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

LANSEAZĂ

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL-AS MOINEȘTI/2019/5/1/OS5.1

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

  

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:

 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  • Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
  • Prioritate de investiții 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
  • Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 • Strategia de Dezvoltare a ”GAL-AS Moinești”
 • Obiectiv specific 4: Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea ocupării
 • Obiectiv specific 5: Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate
 • Obiectiv specific 6: Creșterea accesului persoanelor din comunităţile marginalizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport

 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         13 noiembrie 2019, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:        20 ianuarie 2020, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul ”GAL-AS”Moinești, din din str. Tudor Vladimirescu nr 206, Municipiul Moinești, jud Bacău

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă a asistenței finaciare nerambursabile este de 500 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 2.380.000 euro, respectiv:

Tip interventie

Alocare financiară maximă (euro)

I6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării de servicii și combaterii discriminării

1.180.000

I7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii, asistență juridică și combaterii discriminării

500.000

I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medico-sociale), educaţiei, ocupării forţei de muncă și asistență juridică

700.000

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :

- domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

- domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

- domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație - educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;

- domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

- domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul);

- domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

Cine poate solicita finanțare:

- Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;

- Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

- Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;

- Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

 

 

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1.1: Fișa de proiect
 • Documente ce însoțesc fișa de proiect:
 • Anexa 1.1 – DUCAE Lider
  • Formular 1 – Acord de parteneriat
  • Formular 2 – Declarația de angajament
  • Formular 3 – Declaratie de eligibilitate
  • Formular 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
  • Formular 5 – Declaratie privind eligibilitatea TVA

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.gal-as.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.