GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ - ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

LANSEAZĂ

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL-AS MOINEȘTI/2019/9/1/OS9.1

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

  

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:

 • Programul Operațional Regional 2014-2020
  • Axa prioritară 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban,
  • Prioritate de investiții 9.1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
  • Obiectivul specific 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
 • Strategia de Dezvoltare a ”GAL-AS Moinești”
  • Obiectiv specific 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază din zonele urbane marginalizate ale municipiului Moinești
  • Obiectiv specific 2: Dezvoltarea funcțională a spaţiilor publice urbane pentru îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile
  • Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
  • Obiectiv specific 5: Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate
  • Obiectiv specific 6: Creșterea accesului persoanelor din comunităţile marginalizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport

Rezultat așteptat

Investițiile realizate prin intermediul DLRC vor răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la:

 • condiții decente de locuire;
 • servicii medico-sociale de calitate;
 • un învățământ de calitate;
 • ocuparea forței de muncă;
 • utilități de bază;
 • servicii social-cultural-recreaționale, sportive etc.;
 • un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat etc.

POR va finanța investițiile în infrastructurile specifice ce fac posibil accesul la toate aceste tipuri de servicii.

Rezultatele vor fi atinse printr-o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri care vizează cauzele specifice ale fenomenului sărăciei și excluziunii sociale a persoanelor și  comunităților.

Rezultatul așteptat constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         13 noiembrie 2019, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         20 ianuarie 2020, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul ”GAL-AS”Moinești, din din str. Tudor Vladimirescu nr 206, Municipiul Moinești, jud Bacău

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului, respectiv valoarea apelului de fișe de proiecte este de 4.200.000 euro, respectiv:

Tip investiție

Măsuri

Alocare financiară maximă (euro)

I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate:  crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate;  reabilitarea/ modernizarea utilităţilor publice

Măsura 1.1: Reabilitarea infrastructurii rutiere: reabilitarea drumurilor principale

Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea  infrastructurii utilităţilor publice – apă și canalizare

1.260.000

I2. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate: reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale

Măsura 2.1:  Amenajare spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea

400.000

I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire: construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale

Măsura 3.1: Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente

Măsura 3.2: Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele care în prezent ocupă adăposturi improvizate

1.200.000

I4. Intervenție POR în infrastructura de educaţie: construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli)

Măsura 5.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie în învăţămîntul şcolar

640.000

I5. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate: - construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport

Măsura 6.1: Reabilitarea și modernizarea clădirilor existente pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport

700.000

 

 

 

Ce finanțează apelul:

 • investiţii în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  • construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)

Cine poate solicita finanțare:

 • Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești - ca membru în Grupul de Acțiune Locală Angajament Social ”GAL-AS” Moinești
 • Parteneriate între UAT Municipiul Moinești - membru în Grupul de Acțiune Locală Angajament Social ”GAL-AS” Moinești și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale)
 • Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfaășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1 – Formularul Fișei de proiect
 • Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate
 • Anexa 1.2 – Declarația de angajament
 • Anexa 1.3 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu character personal
 • Anexa 2 - Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect
 • Anexa 3 - Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.gal-as.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.